Üyelik Koşulları

Üye olmak isteyen çeviri işletmeleri dernekçe hazırlanmış üyelik giriş formunu doldurup imzalamak suretiyle derneğe üyelik için yazılı olarak başvurabilir. Üyelik giriş formu, üyelik andı gibi belgeler ÇİD Üyelik Geliştirme Çalışma Kurulu tarafından sağlanır.

Derneğimize üye olabilmenin koşulları şunlardır:

  • En az 2 (iki) üyenin referansını getirmek;

  • Temel faaliyet alanı olarak çeviri hizmetleriyle iştigal etmek; Şahıs şirketlerinde şahsın kendisinin, adi ortaklıklarda ortaklardan en az birinin ve limited şirketler ve anonim şirketlerde ortaklardan en az birinin profesyonel çevirmen olması ve/veya en az bir kişinin profesyonel çevirmen olarak istihdam edilmesi;

  • Müşteri-odaklı ve kalite standartlarına uygun çalışmak;

  • Çevirmenlerin ve sektördeki diğer profesyonellerin mesleki gelişimine ve eğitimine katkıda bulunmak;

  • Çeviri hizmetinde kalite bilincini geliştirmek;

  • Çeviri talebinde bulunan kişi ve kuruluşlara bilgi ve danışma hizmeti verebilecek nitelikleri ve donanımı haiz bulunmak.

  • Üyelik Andı’nı ve Başvuru formunu tam olarak doldurulmuş ve temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olarak derneğe ulaştırmak.

ÇİD Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurur.

Dernekler Kanununda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için, ilgili merciden izin almış olmaları şarttır. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye'de ikamet hakkının bulunmasına bağlıdır.