Üyelik Koşulları

Derneğe çeviri işletmeleri üye olabilir. Bir çeviri işletmesinin Derneğe üye olabilmesinin koşulları şunlardır:

  • En az 1 (bir) yıldır çeviri işletmesi olarak faaliyet göstermek;

  • En az 2 (iki) üyenin referansını getirmek (bu koşul kurucu üyeler için geçerli değildir);

  • Temel faaliyet alanı olarak çeviri hizmetleriyle iştigal etmek;

  • Şahıs şirketlerinde şahsın kendisinin, adi ortaklıklarda ortaklardan en az birinin velimitedşirketler ve anonim şirketlerde ortaklardan en az birinin profesyonel çevirmen olması ve/veya en az bir kişinin profesyonel çevirmen olarak istihdam edilmesi;

  • Müşteri-odaklı ve kalite standartlarına uygun çalışmak;

  • Çevirmenlerin ve sektördeki diğer profesyonellerin mesleki gelişimine ve eğitimine katkıda bulunmak;

  • Çeviri hizmetinde kalite bilincini geliştirmek;

  • Çeviri veya bağlantılı dallar dışında bir faaliyette bulunmamak;

  • Çeviri talebinde bulunan kişi ve kuruluşlara bilgi ve danışma hizmeti verebileceknitelikleri ve donanımı haiz bulunmak.

Bu tanım amaçlarıyla, "profesyonel çevirmen" terimi, üniversitelerin mütercim tercümanlık bölümünden mezun olan ve/veya en az iki yıldır ücreti mukabilinde yazılı ve/veya sözlü çeviri hizmeti veren kişi anlamına gelir.

En az 1 (bir) yıllık faaliyet şartını henüz yerine getirmemiş bulunan çeviri işletmeleri, Derneğe "Aday Üye" olarak kabul edilirler. Aday üyeler de aynen asil üyeler gibi Dernek faaliyetlerine katılır ve tüm üyelik haklarını kullanır ve Giriş aidatı öderler, fakat yıllık üyelik aidatı ödemezler. Ancak Aday üye olduğu süre içinde Kurullarda görev alamaz ve Genel Kurul toplantılarında oy kullanamazlar. Bir yıldan sonra Aday üye, istemesi halinde otomatik olarak Asil Üye haline gelir.

Üye olmak isteyen çeviri işletmeleri dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurup imzalamak suretiyle derneğe üyelik için yazılı olarak başvurabilir. Her üyelik başvurusunun, en az iki üyenin tavsiyesiyle yapılması gerekir. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır.

Dernekler Kanunu'nda gösterilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için, ilgili merciden izin almış olmaları şarttır. Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye'de ikamet hakkının bulunmasına bağlıdır.

Derneğe yardım ve hizmet yapanlardan ve çevirmenlik mesleğine katkıda bulunanlardan uygun görülenlere Onur Belgesi verilebilir ve bunlar derneğe Onursal Üye olarak kabul edilebilir. Onursal Üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Onursal Üyeler ve Onur Belgesi alanlar için ayrı bir üyelik defteri de tutulur.